سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیداسماعیل رضوی – دانشیار دانشگاه تبریز
پریسا چوپانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدمحمد سیدمحمودی – استادیار دانشگاه تبریز

چکیده:

درمقاله حاضر مشخصات جریان دما و درنهایت تولید آنتروپی دریک مجرای منحنی شکل به روش عددی به دست آمده است معادلات حاکم برمسئله معادله پیوستگی مومنتوم و معادله انرژی با فرض جریان پایا سه بعدی و آرام به روش حجم محدود حل شده اند نتایج عددی به دست آمده با داده های قبلی موجود مقایسه شده و تاثیر نسبت ظرافت سطح مقطع عدد دین و شار گرما برتولید آنتروپی مورد بررسی قرارگرفته است نتایج حاصل نشان میدهد که دریک نسبت ظرافت ثابت دراعداد دین بالا و شار گرمایی پایین تولید انتروپی عمدتا ناشی از اصطکاک بوده و در اعداد دین پایین و شارگرمای بالا بازگشت ناپذیری عمدتا ناشی از انتقال گرما می باشد محاسبه تولید انتروپی کل که ناشی از دو عامل اصطکاک و انتقال گرما می باشد نشان میدهد که درهر نمونه با عدد دین و شار گرمایی مشخص یک حالت بهینه براساس اصل تولید آنتروپی مینیمم وجود دارد.