سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عادل عساکره – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه هرمزگان
عبداله روحانی حاجی آقا – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی

چکیده:

امروزه تونلسازی مکانیزه سپری با سپر متوازن خاک و استفاده از دستگاههای ماشین حفار EPB گسترش یافته است دراین روش حفاری مهمترین موضوع تعیین فشار لازم برای پایداری سینه کار است برای تعیین فشار لازم برای پایداری سینهکار محققین بسیاری روشهای تقریبی ارائه کرده اند که اساس همه روشها در نظر گرفتن یک مکانیزم شکست و استفاده از روشهای مختلف حدی می باشد همچنین عوامل بسیاری درمقدار اینفشار موثر می باشند نوع خاک و ارتفاع خاک روی تونل و فشار اب از مهمترین عوامل موثر برفشار وارد بر سینه کار می باشند دراین پژوهش تاثیر این عوامل برمکانیزم شکست و مقدار فشار لازم با استفاده از نرم افزار PLAXIS 3D Tunnel بررسی شده است.