سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود شعبانی – کارشناسی ارشد عمران آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سید عباس حسینی – استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

جریان های گل آلود، جریان های ثقلی هستند که اختلاف چگالی بین دو سیال بواسطه رسوبات معلق می باشد که این جریانها درانتقال رسوبات از رودخانه به دریا یا مخزن سد نقش بسزایی دارند. لذا شبیه سازی ساختار سینماتیکی جریان های گل آلود توسط کد عددی Fluent جهت شناسایی رفتار هیدرودینامیکی و مشخصات این جریانهاو مقایسه با نتایج آزمایشگاهی انجام گرفت. شبیه سازی عددی جریانهای گل آلود به صورت دوفازی در روش Mixture انجام گرفت. برای صحت سنجی مدلسازی عددی در تعیین پارامتر های هیدرولیکی جریان های گل آلود از جمله پروفیل های سرعت و غلظت در بدنه جریان گل آلود، از یک نمونه آزمایشگاهی استفاده شد. پارامترهای جریان از قبیل سرعت ماکزیمم جریان (Umax) و ارتفاع نظیر سرعت ماکزیمم (Hm)، سرعت متوسط جریان(U) و ارتفاع متوسط جریان (H)، حاصل از نتایج مدل عددی Fluent با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شد. نتایج حاصل از مدل عددی پروفیل سرعت و غلظت در بدنه با نتایج آزمایشگاهی تطابق خوبی دارد.