سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اکرم عباسپور – استادیار گروه مهندسی آب ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، ایران
سجاد آیشم – دانشجوی گروه مهندسی آب ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، ایران

چکیده:

پرش هیدرولیکی برای استهلاک انرژی در پایین دست سازه های هیدرولیکی از جمله سرریزها، تندآب ها و دریچه ها مورد استفاده قرار می گیرد. مطالعات عددی موجود در زمینه پرش هیدرولیکی بر روی بستتر های صاف و زبر فقط ازدیدگاه بررسی مشخصات آن می باشد و تاکنون مطالعه ساختار تلاطمی پرش هیدرولیکی انجام نگرفته است. در این تحقیق پرش هیدرولیکی بر روی بستر صا با استتفاده از متد هتای آشتفتگی RNG k-ε و تنش های رینولدزی RSM و بکارگیری نرم افزار دینامیک محاسباتی FLUENT به صورت دو بعدی شبیه سازی شد و سطح آزاد جریان با روش جزء حجم سیال VOF تعیین گردید.