سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن محبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب هیدرولیک
محمدرضا کاویانپور – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

ازجمله دلایلی که استفاده ازروش های تحلیلی و آزمایشگاه را درمقایسه با روشهای عددی محدود می کند میتوان به بالا بودن هزینه های مربوط به تجهیزات آزمایشگاهی تاثی رمتقابل پارامترهای فیزیکی مختلف پیچدگی معادلات حاکم برمساله گذرا بودن مسائل مهندسی و محدودیت استفاده ازدستگاه های اندازه گیری را ذکر نمود بررس یچگونگی توزیع فشار درسرریزهایپلکانی به جهت طراحی سازه ای ایمن و کاهش هرچه بیشتر اثرات تخریبی جریان برسازه سرریز به واسطه اعمال نیروهای وارد برکف پله ها بسیارحائز اهمیت است دراین راستا مدل ازمایشگاهی سرریز سدسیاه بیشه بالا توسط نرم افزار Fluent جهت تعیین رفتا رسازه درهندسه و هیدرولیک مختلف جریان دربحث تغییرات فشاراستاتیک درسرریزهایپلکانی شبیه سازی گردیده است.