سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نجمه چراغی شیرازی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی
عبدالرضا کبیری – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
بیژن برومند – استاددانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

سدهای لاستیکی سازه های انعطاف پذیر استوانه ای ساخته شده ازمواد لاستیکی اند که ازهوا آب یا ترکیبی از آن دو پرشده اند بارهای وارده شامل فشارداخلی آب هوا یا ترکیبی از آن دو و فشار آب خارجی هیدرواستاتیک یا هیدرودینامیک است تغییرشکلهای بزرگ ناشی از فشارداخلی وخارجی باعث غیرخطی شدن معادلات حاکم برغشا می گردددرتحقیق حاضر با استفاده از انالیز دینامیکی به حل معادله ی خطی حاکم برسازه درشرایط هیدرواستاتیکی پرداخته میشود و پس از محاسبه تغییر شکل های کوچک درهربازه زمانی نهایتا تغییر شکل های بزرگ تعیین میگردد نتایج بدست آمده از حل عددی با نتایج عددی و ازمایشگاهی موجود انطباق قابل قبولی را نشانمیدهد.