سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدجواد ظهره وند – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
ابوالفضل عربزاده – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

به طور کلی تیر های عمیق به عنوان شاهتیر های حمال و سرپوش شمع ها و همچنین در دیوار ها کاربرد دارند. معمولا برای اجرای سرویس های اساسی مثل کانال های هوا، دسترسی به کابل های شبکه های الکتریکی و کامپیوتری، تاسیسات مکانیکی و یا رفت و آمد از اتاقی به اتاق دیگر، درجان تیر های عمیق بتن مسلح بازشو هایی را اجرا می کنند. در این مقاله به بررسی رفتار تیر های عمیق بتن مسلح دو سر ساده دارای بازشو با استفاده از روش اجزاء محدود پرداخته شده است. برای مدلسازی نمونه ها از نرم افزارAbaqus استفاده شده است. ۴۲ تیر عمیق دارای بازشو مدل و پارامتر های اندازه ی بازشو، محل بازشو، چیدمان آرماتور جان مورد بررسی قرار گرفته است. در تمام این تیر ها ارتفاع و ضخامت ثابت و به ترتیب ۰۵۷ میلیمتر و ۱۷۷ میلیمتر می باشد. تیرهای دارای بازشوی بزرگتر مقاومت کمتری نشان میدهند و محل بازشو تاثیر زیادی روی رفتار و مقاومت نهایی تیرها ندارد. بیشترین تاثیر روی رفتار و بار نهایی با تغییر چیدمان آرماتور جان ایجاد می شود که به ترتیب چیدمان مورب، شبکه ای، قائم و افقی منجر به افزایش بیشتر بار نهایی می شوند. بهطوریکه مقاومت چیدمان مورب آرماتور بهطور متوسط ۱/۶۷برابر چیدمان افقی است.