سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زکیه نوپور – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
بهرام نوائی نیا – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مرتضی حسینعلی بیگی – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
لیلا کلانی ساروکلایی – دانشجوی دکتری سازه

چکیده:

بهدلیل کاربرد وسیع تیرهای عمیق درمهندسی عمران تحلیل و بررسی عملکرد آنها تحت بارهای وارده همواره مورد توجه محققان بوده است دراین تحقیق تیرهای عمیق ساخته شده از بتن سبک و تقویت شده با ورقهای پلیمری مسلح به الیاف FRP با تغییر خواص مکانیکی و نحوه اجرای آنها تحت تحلیل استاتیکی غیرخطی یا پوش آور به روش اجزا محدود قرارگرفته و نتایج حاصله با نتایج آزمایشگاهی موجود مقایسه گردیده است بررسی نتایج حاکی ازتطابق مدل آزمایشگاهی و نمونه های مدلسازی شده بود و درصد افزایش مقاومت به روش اجزا محدود با نمونه های آزمایشگاهی و آیین نامه های موجود تطابق خوبی را نشان میدهد.