سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی صنیعی نژاد – سازمان صنایع هوافضا کارشناس ارشد مهندسی مکانیک
محمدعلی امیری فر – دانشگاه جامع امام حسین (ع) دانشجویکارشناسی ارشد
فرهاد قدک – دکتری هوافضا

چکیده:

دراین مقاله به بررسی عددی محدوده دقت مدلهای مختلف آشفتگی در تسخیر دقیق فیزیک حاکم بریک جریان تراکم ناپذیر عبوری از داخل یک دیفیوزر متقارن محوری واگرا و شرایط جریان زیرصوت توسعه یافته درمجرای ورودیدیفیوزر پرداخته است دراین میان ۱۱ نسخه مختلف مدلهای آشفتگی مورد ارزیابی قرارگرفته و پس از محاسبه مقادیر ضریب فشار cp پروفیل سرعت U1/U1.ref و تولید انرژی جنبشی آشفتگی Gk درسه مقطع مختلف ازا ین دیفیوزر واگرا نتایج بدست آمده با نتایج بدست آمده از مقالاتمعتبر مورد مقایسه قرارگرفته است نتایج بدست آمده حاکی از آن است که مدل RSM بهترین انطباق برنتایجتجربی موجود را درتمامی مقاطع مختلف دیفیوزر و برای تمامی کمیت های محاسبه شده غیر از تولید انرژی جنبشی آشفتگی به دنبال داشته و مدلهای یک ودو معادله ای از دقت قابل قبول درتسخیر نتایج منطبق برنتایج تجربی برخوردار نمی باشند.