سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد فراهی شهری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک،دانشگاه سیستان و بلوچستان
علیرضا حسین نژاد دوین – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک،دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

جریان و انتقال حرارت مگنتوهیدرودینامیک سیال رسانای الکتریسیته حول یک مانع دایروی محبوس دریک کانال بصورت عددی مورد بررسی قرارمیگیرد مساله حاضر بصورت دو بعدی و با استفاده ازروش حجم محدود حل می شود اثرتغییرات عدد رینولدز عدد پرانتل عدد هارتمن و نسبت انسداد برمقدار عدد رینولدز بحرانی برای تغییر رژیم جریان از حالت رژیم جریان خزشی به رژیم جریان با دو ناحیه ی چرخش مجدد متقارن ضریب درگ عدد ناسلت محلی و میانگین و افت فشارتجزیه و تحلیل می گردد نتایج عددی نشان میدهد که تغییر رژیم جریان ب افزایش نسبت انسداد و عدد هارتمن به تعویق می افتد همچنین با توجه به مقادیر عدد هارتمن عدد رینولدز عدد پرانتل و نسبت انسداد دربهترین شرایط میتوان میزان انتقال حرارت از دیوراه کانال را تاحدود ۴۰ درصد نسبت به حالتی که مانع درکانال حضور ندارد افزایش داد.