سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی نویدبخش – استادیار- دانشکده مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
توماج پذیرا – دانشجوی کارشناسی ارشد بیومکانیک
مرتضی خلیلیان – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک

چکیده:

در ا ین تحقیق به بررسی جریان خون در یک مدل دو بعدی از یک آنوریسم دارای استنت با استفاده از روش عددی شبکه بولتزمنپرداخته شده است. آنوریسم در واقع یک عارضه موضعی و نامطلوب با تغییر شکل رگهای خونی است که می تواند در اثر بالا رفتن فشارو یا ضعیف شدن محلی دیواره رگها ایجاد شود و پارگی آن ممکن است خونریزی مرگبار به دنبال داشته باشد. امروزه استفاده از استنتبه عنوان روش نو ین درمان ی و جا یگزین مناسبی برای عمل جراحی شناخته شده است. لذا شناخت مناسب چگونگی وضعیت جریانخون در مسیر عبوری از روی یک استنت و مطالعه پارامترهای هیدرودینامیکی سیال بسیار قابل توجه می باشد . به همین منظور بااستفاده ا ز روش عددی بولتزمن به تحلیل جریا ن در ی ک رگ دارای آنوریسم استنت گذاری شده پرداخته و نتا یج حاصله با نمونهآزمایشگاهی مقایسه شده است. در این مطالعه به تاثیر میزان تخلخل استنت و اندازه آنوریسم در نحوه توزیع جریان پرداخته شده است.نتایج حاصله نشان می دهند که میزان تخلخل استنت به تنهایی نمی تواند تعیین کننده میزان کاهش جریان به درون آنوریسم باشد.