سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سید البرز معنوی – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
عباس رامیار – استادیار،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
علی اکبر رنجبر – استاد،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
رضا شعبانپور – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

دراین پژوهش جریان آرام دائم غیرقابل تراکم ودو بعدی نانوسیال آب – اکسید آلومینیوم دریک کانال مواج سینوسی با دمای دیواره ثابت ازدیدگاه دوفازی برسی شد برای حل معادلات ناویر – استوکس و انرژی روش حجم محدود با شبکه همجا بکاررفته است و ازتکنیک درونیابی ممنتوم رای و چو درالگوریتم سیمپل استفاده شده است و مدل مخلوط برای بررسی جریان دوفازی نانوسیال به کارگرفته شد امروزه نانوسیال بخاطر کارایی حرارتی بالا بسیار مورد توجه قرارگرفته ودیواره مواج با افزایش سطح انتقال حرارت کل وتغییر رفتار جریان انتقال حرارت را بهبود می بخشد درمدل مخلوط دوفاز جامد و مایع هرکدام بهصورت دو فاز پیوسته درنظر گرفته می شود و برتری این روش نسبت به روش تک فاز دراین است که سرعت لغزشی بین فاز جامد و مایع درنظر گرفته می شود دراین تحقیق اثرکسرحجمی نانوذره عدد رینولدز و دامنه موج با انقتال حرارت مطالعه شدها ست پژوهش انجام شده مطابقت خوبی با نتایج عددی و آزمایشگاهی داشته و نتایج بدست آمده حاکی از آنست که افزایش عدد رینولدز وکسرحجمی نانوذره تاثیر زیادی برمیزان نرخ انتقال حرارت دارد اما افزایش دامنه ابتدا موجب کاهش و سپس افزیاش درعدد ناسلت می شود.