سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسینعلی سلطانی پور – دانشگاه صنعتی ارومیه
پریسا چوپانی – دانشگاه تبریز
صادق چوپانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بستان آباد

چکیده:

در مقاله حاضر مشخصات جریان، دما و تولید آنتروپی در یک مجرای منحنی به روش عددی به د ست آمده اس ت . نتایج عددی به دست آمده با داده های قبلی مقایسه شده و تاثیر نسبت ظرافت سطح مقطع، عدد دی ن ، شار گرم ا یی و نوع سیال ع امل بر تولید آنتروپی مورد بررسی قرار گرفته اس ت . محاسبه تولید آنتروپی کل که ناشی از دو عامل اصطکاک و انتقال گرما می باشد، نشان می دهد که در هر نمونه با عدد دین و شار گرمایی مشخص، یک حالت بهینه بر اساس اصل تولید آنتروپی کمینه وجود دار د . همچنین سیال عامل با لزجت بالا، تولید آنتروپی ناشی از اصطکاک را افزایش می دهد