سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پیام خدادادی – دانشجوی کارشناسی ارشد ساز ههای هیدرولیکی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری – استاد دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس تهران
اکبر صفرزاده – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

در این مقاله به منظور بررسی دقیق توزیع فشار غیر هیدرواستاتیکی بر روی دریچه قطاعی، جریان بر روی سرریز اوجی دریچه دار شبی هسازی شده است. در مدلسازی عددی جریان در محدوده سرریز از نر مافزارFluent استفاده شده است که م یتوان از قابلی تهای عمده آن برای آنالیزهای هیدرولیکی، به توانایی مدل کردن جریا نهای با سطح آزاد با روشVOF اشاره کرد. همچنین مدل دو معادل های k-e ((RNG به عنوان مدل آشفتگی به کار رفته و برای کوپل کردن معادلات سرعت و فشار از الگوریتمSIMPLE استفاده شده است. در نهایت پس از ارزیابی و حصول اطمینان از صحت عملکرد مدل، توزیع فشار غیرهیدرواستاتیکی بر روی سطح دریچه قطاعی و نیز نیروی وارد بر آن برای عمقها و بازشدگیهای مختلف تعیین شد.