سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پیام خدادادی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری – استاددانشگاه تربیت مدرس تهران
اکبر صفرزاده – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

تحلیل عددی جریان عبوری از روی سرریز اوجی دریچه دار با دریچه قطاعی و سرریز USACE با استفاده از نرم افزار Fluent و تعیین اثر عمق ها و بازشدگی های مختلف برمیزان جریان و توزیع فشار روی تاج سرریز از اهداف اصلی اینتحقیق می باشد براین اساس برای حل میدان جریان از روش حجم محدود voF به منظور تعیین پروفیل سطح آب و از مدل آشفتگی دو معادله ای – RNG) K-e برای حل میدان آشفتگی استفاده گردیده است برای کوپل کردن معادلات سرعت و فشار از الگوریتم SIMPLE استفاده شده است درنهایت پس از ارزیابی و حصول اطمینان از صحت عملکرد مدل توزیع فشار برروی سطح سرریز برای عمق ها و بازشدگی های مختلف تعیین شد نتایج حاصله انطباق خوبی با نتایج آزمایشگاهی نشان میدهد که میتواند درکارهای طراحی راهگشا باشد.