سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود اولی پور – استادیار دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
علیرضا فرشادی – کارشناس ارشد خاک و پی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
عبداله حسینی دهدشتی – مربی دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز. ۳

چکیده:

شناخت رفتار دیوارها در مجاورت محی طهای دیگر از جمله محی طهای خاکی به لحاظ طراحی بهینه و اقتصادی دیوارها حائزاهمیت است و از نظر ژئوتکنیکی، مقدار ونحوه توزیع فشارهای جانبی خاک که بر دیوار وارد م یشوند، در شرایط گوناگونمثل زلزله، باید کاملاً شناسایی شوند. پیچیدگی اندرکنش خاک – سازه، علاوه بر انعطا فپذیری دیوار، به ساختار خاک، تعداد ردی فهای مهار و نوع سیستم نگه دارنده نیز بستگی دارد. با پیشرفت محاسبات عددی نظیر اجزای محدود، تحلی لهای عددی جایگزین مناسبی برای تحلی لهای کلاسیک به شمار م یآیند. در این تحقیق سعی بر آن شده است تا تغییرات فشار جانبی ۴ خاک متفاوت در شرایط زلزله ب هوسیله مد لهای رفتاری موهر-کولمب و خاک سخت شونده به کمک برنامه المان محدود Plaxis بررسی شود با بررسی نتایج، مشاهده شد که در خا کهای درش تدانه تغییر شک لهای پلاستیک در ترا زهای پایی نتر رخ م یدهد و تفاوت بین مقادیر فشار جانبی در حالت استاتیک و پس از پایان بارگذاری دینامیکی در این نقاط بیشتر است، اما درخا کهای ریزدانه به علت بروز ترک کششی و اینکه تغییر شک لهای پلاستیک در ترازهای بالاتر رخ م یدهد، تفاوت بین این مقادیر در ترازهای بالاتر بیشتر است. تغییرات فشار جانبی استاتیک و محدوده تغییرات فشار دینامیک خاک در مدل خاک سخت شونده بیشتر از مدل موهر-کولمب است. همچنین در نتایج ب هدست آمده از مدل موهر-کولمب مشاهده شد که مقادیر فشار جانبی حین زلزله و پس از آن در خا کهای ریزدانه از خا کهای درشت دانه بیشتر است، ولی نتایج ب هدست آمده از مدل خاک سخت شونده نشان داد که این مقادیر در خا کهای سست ونرم از خا کهای متراکم بیشتر است. به این دلیل که در مدل خاک سخت شونده، سختی خاک به صورت غیر خطی به تراز تنش وابسته است و خاک زودتر به حالت پلاستیک وارد م یشود بنابراین پیشنهاد م یشود تا در آنالی زهای عددی فشار جانبی ( به خصوص خا کهای نرم و سست) از مد لهای با رفتار سخ تشدگی کرنشی استفاده شود.