سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیر هشترودی – کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی سهند
سیامک حسین پور – دانشیار دانشگاه صنعتی سهند
آیدین زهفروش – دانشجوی دکتری

چکیده:

انتقال حرارت جابجایی اجباری آرام درکانال با صفحات موازی مورد بررسی قرارگرفته که چهاربلوک حرارتی در دیواره پایینی قرار داشته و با پوشش های متخلخل پوشیده شدها ند برای بررسی گسترده اثر تغییرات در فاکتور مقاومت ماده متخلخل در برابر عبور سیال پوشش ها با مقادیر مختلف پارامتراینرسی نسبت به یکدیگر و درچینش های مختلف برروی بلوک ها قرار داده شده اند مقادیرنوسلت میانگین در بلوکها برای چهار چینش برگزیده محاسبه شده و همچنین اثر هم زمان انتقال حرارت درمقابل افت فشار درچینشهای مختلف تحلیل شده است نتایج نشان میدهد با استفاده از چینشی با کمترین مقدار پارامتر اینرسی درپوشش اول بهترین انتقال حرارت در مقابل کمترین افت فشار بدست می آید.