سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی مهدوی خواه – کارشناس ارشد
حمید نیازمند – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
علی فائزیان – استادیار پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان

چکیده:

استفاده از چیلرهای جذبسطحی یک روش مناسب برای تولید و سرمایش با استفاده از انرژی حرارتی درگستره وسیع دمایی است و درسالهای اخیر بسیار مورد توجه قرارگرفته است با توجه به اهمیت بسترهای جاذب درعملکرد چیلرهای جذب سطحی دراین مقاله به مدلسازی بستر ماده جاذب با مبدل حرارتی لوله دارای فین های حلقوی پرداخته شده که بین فین ها با ذرات سیلیکاژل SWS-1L پرشده است برای مدلسازی بستر ماده جاذب معادلات پیوستگی مومنتوم و انتقال حرارت بصورت تقارن محوری حل شده است برای حل همزمان معادلات وابسته به زمان درچهارحوزه سیال ناقل حرارت لوله فلزی فین ها و بستر ماده جاذب از روش حجم کنترل استفاده شده است پس از بررسی نتایج مشاهده شد مقدار زمان سیکل و ظرفیت سرمایش مخصوص دارای یک مقدار بهینه نسبت به قطر ذرات جاذب می باشد این مقدار بهینه با افزایش ارتفاع فین افزایش یافته و با افزایش فاصله بین فین ها مقدار کمی افزایش می یابد.