سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غلامحسین – عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه عمران، زاهدان
علی اکبر اعتصام – کارشناس ارشد مهندسی آب

چکیده:

با در نظر گرفتن افزایش روز افزون جمعیت جوامع بشری و بحران آب در ده ههای اخیر، نیاز به داشتن زیر ساخ تهای مطمئن و کارا در ارتباط با آب و منابع آب امری بسیار حیاتی است. یکی از این زیر ساخ تهای حیاتی، سد است که ب هعنوان یکی از بزرگ ترین منابع تامین آب شرب، کشاورزی و صنعتی ایفای نقش م یکند. سرریزها ب هعنوان یکی از ساز ههای اصلی سد، در مواقع سیلاب در تخلیه حجم مازاد سیلاب نقشی مهمی را ایفا م یکنند و یکی از را ههای کنترل ارتفاع و حجم آب پشت سد به شمار م یروند. پس لازم است در هنگام طراحی، اجرا و نگهداری از سرری زها این مسئله مهم تاکید شود. یکی از انواع سرریزهاکه به دلیل ویژگ یهای هیدرولیک یاش کاربرد زیادی دارد، سرریز اوجی است. امروزه مسایل ایمنی، بهینه سازی در هزینه و زمان اجرای پروژه یکی از مقول ههای پر اهمیت است. یک سرریز بر اساس هندسه ایی که دارد می تواند دبی عبوری و هزینه اجرایی را تغییر دهد. با در نظر گرفتن عواملی همچون زمان، هزینه، رشد روز افزون رایانه از حیث سخت افزار و نرم افزار و پیشرفت رو شهای عددی، استفاده از رو شهای عددی به همراه رایانه در حل مسایل هیدرولیک سد یک راه سریع، ارزان و قابل اطمینان محسوب م یشود. در این تحقیق سعی شده است با استفاده از روش عددی حجم سیالVOF) با کمک نرم افزار Flow-3D میزان دبی عبوری از سه تیپ سرریز مختلف محاسبه شده و مورد مقایسه قرار گیرد. نتایج عددی ب هدست آمده از روش عددی با دادههای آزمایشگاهی در دسترس، نزدیکی قابل قبولی را ارائه کرده است.