سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سبحان امامی کوپائی – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک
کیومرث مظاهری – استاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

دراین مقاله به بررسی عددی اثر نسبت انسداد و هندسه موانع برفشار حاصل از انتشار شعله پیش امیخته ناپایا با استفاده از شبیه سازی گردابه هیا بزرگ LES پرداخته شده است برای این منظور از موانعی با سطح مقطع دایره ای مربعی و مثلثی با نسبت انسدادهایی درحدود %۱۰ -%۷۸ استفاده شده است نتایج حاضر نشان میدهند بیشینه فشار با افزایش نسبت انسداد افزایش یافته است اما نرخ افزایش وابسته به هندسه مانع م یباشد بطوریکه مانع مربعی بیشترین فشار و مانع دایره ای کمترین فشاررا ایجاد می کند همچنین زمان رخداد بیشینه فشار با افزایش نسبت انسداد کاهش یافته و وابسته به هندسه مانع می باشد.