سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هوشیار میرزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی ارومیه
عبدالرحمان دادوند – استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی ارومیه
ایرج میرزایی – دانشیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه ارومیه
رسول شعبانی – دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه ارومیه

چکیده:

در تحقیق حاضر به تحلیل یک روش پیشنهادی جدید برای افزایش عملکرد حرارتی میکرو کانال ها به عنوان چاه حرارتی مورد استفاده در مدار های میکرو الکترونیک وMEMSمی پردازیم. تاثیر نوسانات میدان جریان در میکروکانال ناشی از اثر تحریک خودبخودی مانع در ابعاد میکرو به عنوان مولد گردابه نوسانی ۱ در تشدید انتقال حرارت به روش عددی بررسی خواهد شد. بررسی اثر توام رفتار سیال و مرز جامد که دارای حرکت متاثر از شرایط جریان است به یک مسئله توام غیر خطی منجر خواهد شد (اندر کنش سیال- جامد) ۲ که بر پیچیدگی تحلیل حاضر میافزاید. در این بررسی عملکرد میکروکانال را با شرایط بدون مانع، با مانع ایستا و با مانع تحریک شده دینامیکی، به صورت عددی مورد مقایسه قرار میدهیم، که افزایش قابل توجهی در عملکرد میکروکانال نشان میدهد. شایان ذکر است که برخلاف دیدگاه معمول در مورد اثر مخرب پدیدهیFIVدر سیستمهای مکانیکی، در این پژوهش یک طرح کاربردی برای این پدیده معرفی شده است. با توجه به نوع سیال و ابعاد میکروکانال انتخابی شرطپیوستگی میدان در محدوده عدد نادسن Kn) حفظ خواهد شد و معادلات کلاسیک در هر دو میدان قابل استفادهاند. مدل میدان جامد با استفاده از روش تفاضل محدود و میدان سیال از روش عددی حجم محدود حل میشود. همچنین شرایط مرزی در مرز مشترک برای هر دو میدان تعریف گردیده است