سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرداد حجازی – دانشیار مهندسی سازه، گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفه
جواد آزادبخت – دانشجوی کارشناسی ارشد ساز، گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه
فرشید مسیبی – استادیار مهندسی سازه، گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصف

چکیده:

در این مقاله یک مدل اجزاء محدود با استفاده از نرم افزارABAQUS برای شبیه سازی اتصالات مرکب نیمه-صلب با صفحه انتهایی با پوشش ناقص شامل دال های بتنی توخالی پیش ساخته ارائه شده است. از المانهای پیوسته سه بعدی برای تمام اجزای اتصال استفاده شده است. الگوریتمتماس بین تمام اجزاء تعریف شده است به طوری که نفوذ گرههای مجاور در همدیگر ممکن نباشد. همچنین مدل دارای ترکیب خصوصیات غیرخطی مصالح و غیرخطی هندسی میباشد. مدل اجزاء محدود برای مطالعه رفتار اتصال مرکب به منظور درک بهتری از رفتار سازهای این نوع اتصال به خصوص ویژگیهای لنگر-دوران اتصال مرکب ایجاد شده است. مطالعه پارامتری با تغییر در ضخامت صفحه انتهایی و بررسی اثر آن بر روی ظرفیت لنگر و دوران اتصال انجام شده است. مقایسه ای بین نتایج آزمایشگاهی و مدلسازی عددی انجام شده است انطباق خوبی بین نمودارها وجود دارد و اعتبار مدل سازی عددی تاییدمیشود