سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا کاویانپور – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،آدرس: خیابان ولیعصر،تقاط
محسن محبی – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی آب-گرایش هیدرولیک،دانشگاه صنعتی خ

چکیده:

بررسی چگونگی توزیع فشار در سرریزهای پلکانی به جهت طراحی سازه ای ایمن و کاهش هرچه بیشتر اثرات تخریبی جریان برسازه سرریز به واسطه اعمال نیروهای دینامیک ی وارد بر کف پله ها بسیار حائز اهمیت ا ست . در این تحقیق مدل سرریز سد سیاه بیشه بالا توسط نرم افزار Fluent شبیه سازی گردید. با توجه به هزینه های زیاد جهت ایجاد تغییرات هندسی در مدل آزمایشگاهی ، از مدل عددی صحت سنجی شده با مدل آزمایشگاهی جهت ایجاد تغییرات هندسی استفاده گردید . جهت بررسی تاثیرات تغییر شیب و هندسه سرریز بر مقادیر فشار وارد بر کف پله ها در سرریز های پلکانی از ۴ نوع شیب مختلف استفاده شد.به طور کلی نتایج نشان د اد که ۱- با افزایش شیب سرریز بر مقادیر فشار استاتیک حداکثر در هر پله افزوده خواهدشد ۲- کاهش ابعاد پله ها و نتیجتا افزایش تعداد پله ها در سرریزهای پلکانی تاثیری قابل توجه بر مقادیر فشار وارد بر کف ونیروهای اعمالی بر سازه سرریز خواهد داشت.