سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن محبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب
محمدرضا کاویانپور – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

بررسی چگونگی توزیع فشاردرسرریزهای پلکانی به جهت طراحی سازه ای ایمن و کاهش هرچه بیشتر اثرات تخریبی جریان برسازه سرریز به واسطه اعمال نیروهای دینامیکی وارد برکف پله ها بسیارحائز اهمیت است دراین تحقیق مدل سرریز سدسیاه بیشه بالا توسط نرم افزار Fluent شبیه سازی گردید باتوجه به هزینه های زیاد جهت ایجاد تغییرات هندسی درمدل آزمایشگاهی از مدل عددی صحت سنجی ده با مدل آزمایشگاهی جهت ایجاد تغیرات هندسی استفاده گردید جهت بررسی تاثیرات تغییر شیب و هندسه سرریز برمقادیر فشاروارد برکف پله ها درسرریز های پلکانی از۴نوع شیب مختلف ۹/۴۶و۲۶/۵۷و۳۳/۶۹و۴۵درجه استفاده شد. بطور کلی نتایج نشان داد که با افزایش شیب سرریزبرمقادیر فشاراستاتیک حداکثر درهرپله افزوده خواهد شد کاهش ابعاد پله ها و نتیجتا افزایش تعدادپله ها درسرریزهای پلکانی تاثیری قابل توجه برمقادیر فشار وارد برکف و نیروهای اعمالی برسازه سرریز خواهد داشت