سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباسعلی قزل سوفلو – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
محسن مغربی – کارشناس ارشد عمران، گرایش آب

چکیده:

کاربرد آبشکن در کنترل مهاجرت مئاندرها یکی از روش های غیر مستقیم و معمول در کنترل فرسایش کناری وحفاظت کناره ها در رودخانه های آبرفتی می باشد. آبشکن ها با انحراف بردارهای سرعت از کناره های رودخانه می توانند به پایداری کرانه های رودخانه ای کمک نمایند. در این مقاله به بررسی عددی اثر شکل آبشکن بر روی مقدار مهاجرت کرانه ها در رودخانه ی اترک پرداخته شده است. بدین منظور آبشکن های مستقیمT شکل بدون باله و T شکل با باله با نسبت L/Bبرابر با ۰/۲ مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور بررسی اثر شکل آبشکن بر روی مهاجرت رودخانه ای شبیه سازی میدان جریان، انتقال رسوب و در نهایت مهاجرت کناره ای در مدل شبیه سازی عددی متوسط گیری شده در عمقCCHE2D انجام پذیرفته است. نتایج حاصل از مدل سازی نشان می دهد که شکل آبشکن می تواند بر روی مقدار مهاجرت رودخانه ای اثر گذار بوده و این اثر گذاری در کرانه های رودخانه ای متفاوت می باشد