سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیداسماعیل رضوی – دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
پریسا چوپانی – دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز

چکیده:

در مطالعه حاضر اثرات ریبهای طولی بر جریان جابجایی اجباری آرام در یک مجرای منحنی شکل، مورد بررسی قرار گرفته است. اندازه، تعداد و ترتیب بهینه ریب و تاثیر عدد دین و شار گرمای بی بعد دیواره بررسی شده است. نتایج حاصل با نتایج موجود قبلی مقایسه شده است. نتایج نشان میدهد که اضافه کردن ریب به مجرا تولید آنتروپی ناشی از انتقال حرارت را کاهشمی دهد زیرا ریب باعث افزایش و تقویت گردابه های ثانویه شده و در نتیجه عملکرد انتقال حرارت را بهبود می بخشد. درحالیکه به خاطر افزوده شدن دیواره های جامد به مجرا و در نتیجه افزایشبازگشت ناپذیریهای اصطکاکی، تولید آنتروپی ناشی از اصطکاک افزایش می یابد. بررسی تعداد و ترتیب ریب نشان می دهد که فقط افزودن ریب به دیواره گرما داده شده باعث کاهش تولید آنتروپی کل می گردد و نمونه با یک ریب واقع در دیواره بیرونی کمترین مقدار تولید آنتروپی کل را داراست