سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سعید زارع چاوشی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک- ساخت و تولید، دانشکده مهندسی و فناوری های
مهدی تاجداری – دانشیار، مرکز مکانیک و فناوری های ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهرا

چکیده:

در فرایندهای فورج ، دو نوع مختلف متغیرهای طراحی وجود دارند که نقش مهمی د رخواص مکانیکی و متالوژیکی قطعه نهایی بازی می کنند . این متغیرها عبارتند از: متغیرهای حالت و متغیرهای پروسه. سرعت قالب و اصطکاک به عنوان متغیرهای پروسه انتخاب می شوند. آلیاژهای آلومینیوم به نرخ کرنش ، توزیع نرخ کرنش و اصطکاک در پروسه فورج بسیار حساس هستند و این پارامترها فاکتورهای کلیدی در تعییم الگوی جریان ماده و خواص مکانیکی و متالوژیکی میباشند. در این تحقیق ، تاثیر اصطکاک و سرعت قالب بر توزیع کرنش موثر و نیروهای شکل دهی در فرآیند فورج آلومینیوم ۷۰۷۵ با استفاده از قالب با فلش V شکل و بوسیله متد حجم محدود مورد مطالعه قرار گرفته است. ضخامت و عرض فلش قالب مورد نظر از رابطه و لف و زاویه مخروطی ۲۰ درجه برای فلش د رنظر گرفته شد. نتایج بدست آمده حاکی از اینست که با افزایش اصطکاک و سرعت قالب ، نیروی شکل دهی افزایش می یابد. همچنین از کانتورهای کرنش پلاستیک موثر مشخص شد. که افزایش اصطکاک منجر به ناهمگن تر شدن توزیع کرنش پلاستیک در قطعه می شود و توزیع کرنش پلاستیک در سرعت ۶۰۰mm/s همگن تر می باشد.