سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حجت توحیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، دانشگاه هرمزگان
مسعود دهقانی – استادیار دانشگاه هرمزگان

چکیده:

احداث خاکریزجاده ها بر روی خاک های رسی سست که سطح آب زیرزمینی نیز در آنها بالا می باشد، مهندسین را وادار بهه الاه و بهبود شرایط خاک می کند. یکی از روش های بهسازی،تسلیح خاک بستر جاده به وسیل هی ترکیبی از ستون هها سهنیی یها آهکهی بها طول های مختلف م یباشد. در واقع با ایجاد این ستون ها اسکلتی در خاک به وجود می آید که باعث کاهش نشست و افزایش ظرفیهت باربری خاک می گردد. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار ۲D v8.5 PLAXIS مسئله مورد بحهث تحلیه ، سه پس نتهای مسهئله بهه لاورت پارامتریک مورد بررسی قرار گرفته است.نتای بدست آمده بیهانیر آن اسهت کهه پهی سهتو ن ههای مرکهک کهه بها سهتون ههای ( CFG ( آهکی ساخته می شوند، از پی ستو نهای ) – SC ( آهکهی خیلهی مهوترتر مهی باشهند . بیشهتر بهودن مهدول فشهاری سهتون ههای – CFG آهکی نسبت به ستون های – SC آهکی موجک پایداری طولانی مدت خاکریزهای احداث شده بر روی بسترهای رسی جهاده – می گردد