سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدپژمان طباطبایی حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی مکانیک ، دانشگاه تبریز
اسماعیل اسماعیل زاده – استاد گروه مهندسی مکانیک ، دانشگاه تبریز

چکیده:

انتقال حرارت جابهجایی آزاد از یک گرم کن برآمده واقع در یک محفظهی مثلثی متقارن به صورت عددی و بر اساس روش حجم کنترل بررسی شده است. دمای مرزهای شیبدار مثلث کمتر ازدمای گرم کن است،و گرم کن در شرط مرزی دما ثابت قرار دارد دیوارهی افقی مثلث هم عایق است. هوا با Pr=0/71 به عنوان سیال عامل،انتخاب شده است