سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سامان عباسی چناری –
امیرعباس کمان بدست – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
جواد احدیان – استادیار گروه سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

ساماندهی سواحل رودخانه ها به منظور بهره وری و استفاده هر چه بهتر از آنها، یکی از مسائل مهم و پیچیده در مهندسی رودخانه است که استفاده از نرم افزار را امری اجتناب نا پذیر می نماید. آبشکن، سازه هیدرولیکی ساد ه ای است که برای ساماندهی رودخانه ها در قوس یا مسیر مستقیم و کنترل فرسایش و حفاظت از سواحل رودخانه استفاده می شود. در این مقاله با استفاده از نرم افزار ،Flow-3D مدل عددی توزیع سرعت اطراف یک آبشکن تهیه و با قرار دادن ۴ آبشکن منفردL شکل (سرکج) با تغییر اندازه جان در زاویه ۷۵ درجه خارجی، در قوس ۱۸۰ درجه و دبی ۲۵ لیتربر ثانیه و در شرایط آب زلال، به تاثیر این مدل ها برالگوی جریان اطراف آبشکن پرداخته شد. این تحقیق نشان داد که با افزایش طول بال و جان آبشکن (نسبت طول بال به عرض فلوم (L/B جریان گردابه ای، سرعت جریان و محدوده سرعت های ماکزیمم در دماغه آبشکن افزایش می یابد و در جهت جریان کشیده می شود