سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد رستمی – دکترای عمران آب، عضو هیات علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری:
سحر حبیبی – کارشناس ارشد سازه های آبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس
علیرضا فرهمند – دکترای کشاورزی-سازه های آبی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تح

چکیده:

محل تلاقی شاخه های فرعی با رودخانه اصلی و تغییرات ریخت شناسی ناشی از آن در بین علوم هیدرولیک، رسوب و حتی محیط زیست مورد توجه خاصی واقع شده است. در خصوص شناخت پدیده فرسایش و رسوب در محل تلاقیرودخانه ها کارهای آزمایشگاهی فراوانی صورت گرفته ولی به صورت عددی مطالعه چنددان ی صدورت نگرفتده اسدت . هدف اصلی این تحقیق بررسی کارایی مدل CCHE2D به عنوان یک مدل متوسط گیری شدده در عقدق بدرای شدهیهسازی الگوی جریان، فرسایش و رسوبگذاری در محل تلاقی شاخه های فرعی با رودخانه اصلی مد ی باشدد . در ایدنتحقیق از نتایج مدل آزمایشگاهی که به بررسی الگوی جریان و رسوب در محل تلاقی کانال فرعی به عرض ۰/۱۵ متدربا یک کانال اصلی به عرض ۱ متر برای دبیهای مختلف جریان و دبی رسوب تزریقی یکسدان پرد اختده اسدت ، جهدتکالیهراسیون و هقچنین ارزیابی دقت مدل CCHE2D استفاده گردید. بررسیها نشان داد کده بدا افدزایش دبد ی کاندال فرعی، میزان پهنه رسوبگذاری در کانال اصلی و در سقت ساحلی که کانال فرعی به آن وارد می شدود افدزایش مد ییابد. در مقابل، بستر کانال اصلی متقایل به کناره، افزایش عقق فرسایش را تجربه می نقاید. هقچنین بررسیها نشان داد که با افزایش دبی کانال فرعی، میزان حداکثر عقق رسوبگذاری در کانال اصلی کاهش می باشدد . مقایسده نتدایج عددی و آزمایشگاهی نشان داد که مدل مذکور با خطایی در حدود ۷ و ۷۷ درصد به ترتیب قادر به پیش بینی حدداکثر ارتفاع و عرض پهنه رسوب گذاری در محل تلاقی می باشد