سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیر هشترودی – دانشجوی دکتری
سیامک حسین پور – دانشیار دانشگاه صنعتی سهند
آیدین زهفروش – دانشجوی دکتری

چکیده:

انتقال حرارت جابجایی اجباری آرام درکانال با صفحات موازی مورد بررسی قرارگرفته که چهاربلوک حرارت دردیواره پایینی قرار داشته و با پوششهای متخلخل پوشیده شدها ند برای بررسی گسترده اثر تغییرات درنفوذپذیری پوشش ها با مقادیر مختلف عدد دارسی نسبت به یکدیگر و درچینش های مختلف برروی بلوکها قرار داده شده است مقادیر نوسلت میانگین دربلوکها برای چهارچینش برگزیده محاسبه شده و همچنین اثر همزمان انتقال حرارت درمقابل افت فشار درچینشهای مختلف تحلیل شده است نتایج نشان میدهد با استفاده از چینشی با بیشترین مقدار دارسی درپوشش اول بهترین انتقال حرارت درمقابل کمترین افت فشار بهدست می آید