سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی کشاورزیان – مدرس گروه مکانیک آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد ملایر
ایمان نادری راد – مدرس گروه عمران آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد ملایر
جعفر شاملو – مدرس گروه عمران آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد ملایر

چکیده:

هدف از این تحقیق ارزیابی احتمال وقوع کاویتاسیون در انواع سرریز پلکانی ساده، لبه دار و شیبدار با در نظر گرفتن پارامترهایی مانند تعداد پلهها N ارتفاع پلههاS طول پلهها l دبی در واحد عرض qمیزان افزایش ارتفاع پلهها mشیب سرریز حتی تاثیر نوع جریان بوسیله روش عددی میباشد. در این تحقیق تاثیر هر یک از پارامترهای نام برده شده بر احتمال خطر کاویتاسیون در انواع سرریز پلکانی مورد بررسی قرار گرفته است . در تحقیق حاضر وجود فشارهای منفی عاملی برای شروع کاویتاسیون در نظر گرفته شده است. برای مدل سازی عددی سرریزهای پلکانی در تحقیق حاض ر از روش احجام محدود استفاده شده برای مدل سازی سطح آزاد جریان از روشVOFو مدل سازی آشفتگی جریان از مدلk  استاندارد گردیده است. برای تقریب مقادیر پارامترهای مورد نظر از روش قاعده توانی استفاده شده است.