سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرهاد طالبی – استادیار دانشکده مکانیک، دانشگاه سمنان
علی جهانگیری – دانشجوی دکتری تبدیل انرژی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان
احسان راستی – دانشجوی دکتری تبدیل انرژی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان

چکیده:

افزودن نانو ذرات به سیال باعث تغییر خواص ترموفیزیکی آن می شود. برای ذرات فلزی افزایش ضریب رسانایی و لزجت سیال مورد قبول است. این مسئله می تواند در انتقال حرارت جابجایی بسته به نوع جریان و سیال باعث افزایش یا کاهشضریب انتقال حرارت شود. در کار حاضر از یک مدلسازی عددی برای بررسی تاثیر نانو ذرات بر انتقال حرارت جابجایی آزاد در یک محفظه بسته استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در چنین جریانهای آرامی تاثیر افزایش لزجت بیشتر بوده و سرعت جریان کاهش می یابد. در نتیجه در محدوده غلظت ۲ تا ۱۰ درصد، ضریب انتقال حرارت حدود ۳۰ درصد کاهش می یابد.