سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ملیحه کرمی گلباغی – دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
محسن قائمیان –

چکیده:

اکثر سدهای بتنی وزنی تحت اثر بارهای بهرهبرداری و زلزلههای متوسط هم ترک میخورند و وارد فاز غیرخطی میشوند. بنابراین فرض رفتار خطی در تحلیل پاسخ لرزهای این سدها فرض مناسبی نیست. یکی از خصوصیات بسیارمهم سیستمهای غیرخطی بروز پدیده آشوبchaos) در آنهاست. آشوب در علوم و ریاضیات به حالت خاصی از غیرقابل پیشبینی بودن دلالت داردکه منظور ازآن رفتار خاصی است که به شرایط اولیه بسیار حساس میباشد؛ به عبارت دیگر تغییر بسیار کوچکی در شرایط اولیه یک سیستم دینامیکی آشوبناک پاسخ سیستم را تغییر داده و غیرقابل پیشبینی میکند. در این مقاله با استفاده از برنامه NSAG-DRI و با درنظرگرفتن مدلهای میرایی مختلف، به عنوان یکی از شرایط اولیه موثر در تحلیل غیرخطی سدهای بتنی وزنی به بررسی رفتارغیرخطی این سدها میپردازیم. در انتها به قابلیت کاربرد هندسه فرکتالی در حل سیستمهای غیرخطی آشوبناک پرداخته و مدل مناسب میرایی در تحلیل غیرخطی سدهای بتنی وزنی را ارائه میدهیم