سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن مغربی – کارشناس ارشد عمران، مهندسین مشاور کاوش پی مشهد

چکیده:

ایجاد میانبر و کاهش طول رودخانه در قوس یکی از روش های طبیعی مهاجرت رودخانه می باشد. بعضا در پروژه های ساماندهی رودخانه نیز بدلیل اهمیت کنترل مهاجرت درقوس خارجی رودخانه به طراحی کانال های میانبر مصنوعی پرداخته می شود. در این مقاله به بررسی اثر گذاری ایجاد کانال میانبر مستقیم بر رویالگوی جریان آشفته در یکی از قوس های ۱۸۰ درجه رودخانه ی کارون در حالت دائم پرداخته شده است.بدین منظور الگوی جریان در یک قوس ۱۸۰ درجه در حالت استفاده شده k و برای شبیه سازی آشفتگی از مدل CCHE2D بدون میانبر با یکدیگر مقایسه شده است. برای شبیه سازی الگوی جریان از قابلیت های مدل است. نتایج حاصل از مدلسازی الگوی جریان نشان می دهد که احداث کانال میانبر می تواند باعث کاهش سرعت بیشینه و تنش برشی در راس قوس گردد، این امر می تواند پتانسیل فرسایش در قوس خارجی را کاهش دهد. همچنین نتایج حاصل از مدل سازی الگوی جریان نشان می دهد که الگوی جریان در دهانه آبگیر و خروجی میانبر وابسته به هندسه موقعیت میانبر بوده و شاهد تمرکز تنش برشی خصوصا در خروجی میانبر به جریان اصلی می باشیم. این امر خود می تواند در طراحی کانال هایمیانبر موثر باشد