سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد واقفی – استادیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر
ولی اله محسنی مهر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران
سیدشاکر هاشمی – استادیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده:

دراین مقاله به بررسی تاثیر پارامتر هندسی نسبت طول بال به طول جان آبشکن های T شکل مستقر درقوس ۹۰درجه برمیزان آبشستگی اطراف آنها بااستفاده ازنرم افزار SSIIM پرداخته شده است نتایج نشان میدهد چاله آبشستگی اصلی تاحدود دوسوم یا ۰/۶۷ عرض کانال نسبت به ساحل خارجی پیشروی کرده است تجزیه و تحلیل نتایج الگوی آبشستگی تغییرات هندسه حفره و توپوگرافی بستر و نیز مقایسه آن درمقاطع عرضی و طولی درمورد آبشکن هایی با نسبت های متفاوتی ازطول بال به طول جان آبشکن مورد بررسی قرارگرفته است.