سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن گودرزی – دکتری مکانیک
ابراهیم مویدعابدی – کاشناس ارشد مهندسی مکانیک
غلامرضا عبدی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک

چکیده:

یکی از اجزای مهم نیروگاه های حرارتی بخار و سیکل ترکیبی برجهای خنک کن آنها هستند برج خنک کن خشک که براساس جریان طبیعی کار می کند از دو قسمت نسبتا متمایز تشکیل شده است رادیاتورها کهدرقسمت تحتانی برج قرار دارند ودودکش که همان بدنه اصلی برج می باشد این برجها بهترین عملکرد را درشرایط بدون باد دارند درحالیکه وزش باد به شدت از عملکرد آنها می کاهد دراین تحقیق به کمک روش حجم محدود و برای کاهش اثرات نامطلوب بادبرعملکردحرارتی برج از تیغههای مارپیچ متصل به بدنه بیرونی استفاده شده سپس میدان جریان ودما دردرون و اطراف یک برج خنک کن خشک به هنگام وزش باد شبیه سازی گشت به این منظور از ارایش دو وچهارتیغه با گامهای پیچشی مختلف استفاده و درهر حالت راندمان حرارتی برج اندازه گیری شد نتایج نشان داد که استفاده از چهارتیغه مارپیچ با گام پیچشی ۴۵ درجه حول بدنه برج می تواند راندمان حرارتی آن راب ه نسبت به ساختار معمول آن به هنگام وزش باد ۶ درصد افزایش دهد.