سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الهه جبالبارزی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی، دانشگاه تربیت معلم تهران
محمد داودی – استادیار،پژوهشکده ژئوتکنیک لرزه ای، پژوهشگاه بین المللی زلزله شنا

چکیده:

در این مقاله به تحلیل دینامیکی سد خاکی گتوند با در نظرگرفتن اثر اندرکنش فونداسیون که در اینجا فقط ناشی از انعطاف پذیری آن می باشد،پرداخته می شود. برای انجام آنالیز دینامیکی در مطالعه حاضر، ۸ شتابنگاشت از زلزله های مختلف دنیا در دو گروه زلزله های حوزه نزدیک و حوزهدور انتخاب شده اند که حداکثر فاصله از چشمه لرزه ای برای نگاشت های حوزه نزدیک ۸ کیلومتر و حداقل فاصله از کانون زلزله برای نگاشت های حوزه دور ۵۳ کیلومتر می باشد. نتایج حاصله حاکی از آن است که با افزایش مدول برشی یا صلبیت فونداسیون، شتاب حداکثر بیشتری به پایه سد وارد می شود و نیز با تغییر مدول برشی فونداسیون، مد ارتعاشی در بدنه سد تغییر می کند و حداکثر جابجایی و نشست ایجاد شده در تاج سد کاهش می یابد.علاوه بر این، نشان داده شده است که جوابهای مدل معمول پی صلب در برآورد پاسخ دینامیکی سد های خاکی با شرایط سیستم پی- فونداسیون اختلاف قابل ملاحظه ای دارند. در ضمن در رکوردهای حوزه نزدیک حداکثر شتاب افقی، حداکثر جابجایی افقی و قائم بیشتری نسبت به رکوردهای حوزه دور به سد وارد می شود