سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فریبا جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد
عطاالله سلطانی گوهرریزی – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

دراین تحقیق نشست ذرات با قطرهای ۰/۰۰۱و۰/۰۱و۰/۱ میکرومتر تحت تاثیر مکانیسم نیروی برونین درجریان ارام داخل یک کانال با مانع مربعی بصورت عددی بررسی شده است معادلات پیوستگی و ممنتوم به منظور تعیین پروفیل سرعت سیال درکانال حل شده اند همچنین پروفیل غلظت ذره با حل معادله انتقال ذره که شامل ترم نفوذ برونین است محاسبه شده است درادامه به منظور اعتبارسنجی مدل پیش بینی های حاصل از مدل با نتایج کارهای مشابه مقایسه شده است طبق پیشگوییهای مدل نفوذبرونین به اندازهذره بستگی داشته و با کاهش اندازه ذره راندمان نشست برونین ذرات افزایش یافته است همچنین حضور مانع درکانال برپروفیل غلظت ذرات و درنهایت سرعت نشست ذرات درکانال تاثیر داشته است.