سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا وثوقی فر – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
پگاه فرشادمنش – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

یکی از عوامل خرابی در مخازن زمینی در هنگام زلزله واعمال نیروهایی شبیه به آن، ایجاد پدیده تلاطم میباشد و استفاده از دیوارههایی تحت عنوان بافل به عنوان راهکار مناسب توصیه شده است. طولانی وهزینهبربودن مطالعات عددی و آزمایشگاهی در تحلیلهای غیرخطی سه بعدیازمشکلات اصلی در انجام این تحلیلها میباشد. در این مقاله پیشبینی اثرات میرایی انواع دیوارهای محدودکننده تلاطم در مخازن زمینی مایع به کمک شبکه عصبی و با ارائه رابطهای مناسب، با درنظر گرفتن نوع بافل در فرکانسهای مختلف انجام گرفته و در نهایت تطابق نتایج بررسیهای آزمایشگاهی با مقادیر حاصل از شبکه با درنظرگرفتن مناسبترین تابع به خوبی ملاحظه گردیده است. جهت بررسی مناسب بودن انتخاب تابع Tansig ، مقایسهای بین این تابع و تابع Logsig انجام گرفته و با توجه به نتیجه تحلیل آزمون T با استفاده از نرمافزار SPSS ، مقدار P-Valueبرای دادهها ۰/۹۶۳ ۰ حاصل گردیده است که بیانگر تطابق مناسب مقادیر برآورد شده از شبکه عصبی با مقادیر واقعی میباشد