سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار اقتصاد سلامت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رامین حیاتی – کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مربی هیئت علمی دانشکده پی
زهرا کاوسی – دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیر
علی کشتکاران – دکترای مدیریت منابع انسانی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز
محمد خمرنیا – دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشک

چکیده:

یکی از چالش های معمول برای همه نظام های اجتماعی رسیدن به عدالت در مشارکت مالی و پیشگیری از ضرر مالی است. در نظام بهداشتی رسیدن به این هدف به علت ماهیت غیر قابل پیش بینی و سرسام آور بودن برخی از هزینه ها ازاهمیت خاصی برخوردار بوده و مشکلات مخصوص به خود را دارد. هدف از این پژوهش بررسی مشارکت مالی خانوار در نظام سلامت در شهرستان شیراز در سال ۰۳۳۱ بود.روش کار:در پیمایش خانوار حاضر ۰۱۱ خانوار در شهرستان شیراز وارد مطالعه شدند. نمونه گیری در منطقه شهری به صورت طبقه ای و در مناطق دیگر به صورت خوشه ای انجام گرفت. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از بخش خانوار پرسشنامه پیمایشجهانی سلامت جمع آوری گردید. .هزینه های کمرشکن بر اساس توانایی پرداخت خانوار محاسبه گردید و علل مواجه با هزینه های کمرشکن با استفاده از رگرسیون لجستیک تعیین گردید. نشان داد که شاخص مشارکت خانوار در تامین مالی نظام سلامت درشهرستان شیراز ۰/۶ بودو۱۴/۲درصد از خانوارها با هزینه های کمرشکن مواجه داشته اند. با استفاده از تحلیل رگرسیون لجستیک،وضعیت اقتصادی خانوار، وضعیتبیمه پایه و تکمیلی سرپرست خانوار، وجود فرد نیازمند به مراقبت در خانوار، مصرف خدمات دندانپزشکی، مصرف خدمات بستری، سکونت در روستا، تعداد دفعات مصرف خدمات سرپایی و هزینه ویزیت پزشک بر مواجهه خانوارها با هزینه های کمرشکن موثر است. نتیجه: پرداخت های مستقیم در زمان مصرف، بار اقتصادی بیماری را بر دوش خانوارها می اندازد و به نظر می رسد شیوه تامین مالی فعلی بخش سلامت ایران از خانوارها در برابر هزینه های کمرشکن سلامت به خوبی محافظت نمی نماید و لذا اصلاحات در این زمیته ضروری است