سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی نژادنادری – دانشجوی دکتری، عمران سازه های هیدرولیکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان،
محمد جواد خانجانی – استاد گروه عمران سازه های هیدرولیکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرما
رضا منتظمی وظیفه دوست – کارشناس ارشد، عمران سازه های هیدرولیکی، کرمان، ایران

چکیده:

نابود شدن منابع آبهای زیرزمینی در نقاط ساحلی به علتپیشروی آب شور در آبخوان های این نواحی در حال حاضر یکی از مسائل مهم در تامین نیازهای آبی در این مناطق می باشد. در نواحی ساحلی آب شور به صورت یکگوه از زیر وارد آبخوان می گردد. با توجه به تفاوت چگالی موجود بین آب شور و آب شیرین یکناحیه انتقالی بین دو سیال شکل می گیرد. میزان پیشروی آب شور و وسعتناحیه انتقالی به عوامل مختلفی بستگی دارد که عبارتند از: تغییرات سطح آب دریا، خصوصیات آبخوان، رژیم هیدرولوژیکی بالادست، برداشت از آبخوان، جزر و مد و نوسانات فصلی آب دریا. یکی از راه های جلوگیری از پیشروی آب شور دریا به سفره های ساحلی احداث سد زیرزمینی در ساحل تا رسیدن به سنگبستر می باشد. در این مقاله به کمکدینامیکسیالات محاسباتی جریان چند فازی مزبور شبیه سازی می گردد. در این تحقیق فرض می گردد گرادیان هیدرولیکی از سمت دریا به خشکی در اثر مد و کاهشسطح آب زیرزمینی در سفره ساحلی رخ دهد. جریان غیر دائمی وابسته به زمان در مدت یکمد کامل در آبخوان شبیه سازی شده است تا طول اختلاط دو جریان آب شور از بالای سرریز سد زیرزمینی و جریان آبزیرزمینی بدستآید.