سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمیه اله ویسی – عضو استعداد درخشان باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سن
سلمی سیدابراهیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، دانشکده کشاورزی،گروه گیاهپزشکی

چکیده:

کنه تار عنکبوتی، (Acari: Tetranychiidae) Tetranychus urticae، آفتی همه جائی و پلی فاژ می باشد که سالیانه خسارات زیادی به مزارع و باغات وارد می سازد. در ۲۵ سال اخیر کنترل این آفت در اغلب جاها تنها بر اساس استفاده از آفت کش ها بوده و به جای مدیریت تلفیقی آفات استفاده وسیع از آفت کش های با طیف وسیع در برابر این آفت ترجیح داده شده است که اغلب سبب مقاومت در این آفت شده اند. ۹ جمعیتFET ، MAN ، SEL ، TIR ، SER ، DEN ، TIM ، PAM و URF جمع آوری شده از گیاهان پنبه سم پاشی شده با کنه کش بی فنترین ۹۵% و یک جمعیت حساس استاندارد (GSS) مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه کنه های بالغ ماده بارور هر جمعیت به طور جداگانه هموژنایز شده و سپس با استفاده از روش های میکروتیتر (استفاده از litμ ۵۰ بافر ۲/۰ مولار فسفات و تریتون ۱۰۰-X در داخل ظروف میکروتیتر) و روش الکتروفورز (با استفاده از ژل های پلی آکریل آمیدبا غلظت ۵/۷%) مورد بررسی قرار گرفتند و میزان فعالیت آنزیمی آنها تعیین گردید. این آزمایشات در ۱۰ تکرار انجام شد. تجزیه نتایج نشان داد که بالاترین فعالیت استرازی مربوط یه جمعیت های PAM و URF بود و پایینترین فعالیت استراز ها در جمعیت حساس GSS مشاهده شد. این تحقیق نشان می دهد که ارتباط مستقیمی بین فعالیت استرازهای معمولی در کنه های دونقطه ای و مقاومت به آفت کش های پیرتروئیدی وجود دارد و این تفاوت آنزیمی در جمعیت های مختلف کنه دو نقطه ای سبب حساس یا مقاوم بودن آنها در برابر آفت کش هاست.