سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی نصیری شکتایی – دانشجوی کارشناسی ارشد
عین ا… دیری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

عارضه یابی، فرایند بررسی کارکرد سازمان، دپارتمان، گروه و یا شغل با هدف کشف سرچشمه مشکلات و سطوح قابل توسعه است. عارضه یابی فرایند درک نحوه کارکرد فعلی سازمان است و اطلاعات ضروری برای طراحی برنامه های تحول را به ما میدهد عارضه یابی به سازمان کمک می کند تا مطالبی که سازمان باید رو آنها متمرکز شود را تعیین کند. همچنین نحوه گردآوری و تحلیل داده ها را تعیینکرده و نشان می دهد که افراد سازمان چگونه برای پیشبرد گام ها عملیاتی حاصل از عارضه یابی با یکدیگر همکار نمایند. باتوجه به مطالب یاد شده هدف پژوهش حاضر به بررسی عارضه ها نتایج عملکرد از منظر کارکنان آموزش و پرورش استان مازندران مورد مطالعه شهر ستان ساری می پردازد و با در نظر دا شتن نمونه آمار ۷۸۲ نفر که بر ا ساس فرمول کوکران بد ست آمد اقدام به برر سی اهدافپژوهش نمودیم. ضمنا پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربرد و نوع روش تحقیق توصیفی پیمایشی می باشد، پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش دارای ۰۹ سئوال است که براساس طیف ۵ گزینه ای لیکرت مدرج گردیده شده است و در نهایت با بهره گیری از نرم افزار SPSS اقدام به تحلیل استنباتی نمودیم که در نهایت مشخص گردید که فرضیه ها پژوهش مورد تائید می باشند و با بیان پیشنهادهایی در راستا بهینه گشتن فعالیت ها پژوهش را به پایان رساندیم