سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

عبدالحسین ابوطالبی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی جهرم
مسلم درستکار – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی فارس
سید عبدالحسین محمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی جهرم
حشمت الله غلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی جهرم

چکیده:

یکی از مناطق عمده تولید انگور مرغوب و صادراتی استان فارس شهرستان بوانات است. اغلب ارقام انگور در این شهرستان دیررس بوده و آبیاری می شوند. دو رقم عمده این منطقه خلیلی و سیاه صاحبی است. رقم سیاه صاحبی هر ساله دچار عارضه غیر یکنواختی حبه ها می شود، این عارضه موجب کاهش کیفیت خوشه انگور شده و عملکرد را به شدت کاهش می دهد .اگر چه تا به حال برای حل این مشکل عملیات به زراعی زیادی انجام شده است ولی همچنان این مشکل وجود دارد. مطالعات نشان داده است غالب ارقام گونه وینیفرا دارای گل کامل و خود گشن می باشند و از نظر گرده افشانی مشکل عمده ای ندارند. ولی بررسی های مورفولوژیکی گل نشان داده است امکان وجود گل های تک جنسی و یا ناقص در این گونه وجود دارد. لذا در این تحقیق سعی گردید با مطالعه مورفولوژی گل و شش تلاقی گرده افشانی، مورفولوژی گل و تأثیر نوع گرده افشانی بررسی گردد. این بررسی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار و در هر تکرار حداقل ۲۰۰ گل مطالعه گردید. نتایج نشان داد که تأثیر تلاقی ها روی خصوصیات کمی و کیفی میوه در سطح ۱% معنی دار است. خصوصیت وزن خوشه تحت تأثیر تلاقی ها قرار گرفت. بیشترین وزن خوشه در تیماری بود که رقم سیاه صاحبی به عنوان والد مادری و رقم خلیلی به عنوان والد گرده دهنده در نظر گرفته شد. کمترین وزن خوشه در تیمار خود گرده افشانی رقم سیاه صاحبی مشاهده گردید. مطالعات مورفولوژی گل نشان داد که اندام های زایای گل در این رقم کاملاً غیر معمول بوده بطوری که پرچم ها کوتاه تر از مادگی و کاملاً حالت برگشته داشتند.