سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

عاطفه شهبازی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدحمید متینخواه – استادیار جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد یعقوبی دهنوی – دانشجوی کارشناسی مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

ظهورشناسی پدیده هایی را که به صورت ادواری در زندگی موجود زنده رخ می دهد، بررسی می کند . مشکلات عمده تغییرات اقلیمی در جهان موجب توجه روزافزون به ظهورشناسی و توسعه مطالعات در این زمینه شده است در این مطالعه بررسی ظهورشناسی چند گونه از خانواده زیتونOleaceae) طی سالهای۸۸-۸۲ در محوطه فضای سبز دانشگاه صنعتی اصفهان به روش توصیفی صورت گرفته است . با استفاده از داده های بدست آمده از روش توصیفی جدول مدت زمان استقرار پدیده های مختلف ظهورشناسی بر روی گیاهان بدست آمد. همچنین شاخص درجه-روز رشد برای برخی از مراحل ظهورشناسی گونه ها بدست آمد. از طرفی روند تغییرات دمایی طی این سال ها تغییرات معنی داری نسبت به میانگین سی ساله از خود نشان داد. نتایج این تحقیق نشان داد که ظهورشناسی گونه ها طی سال های متمادی می تواند به عنوان یک ابزار عینی برای نشان دادن تغییرات اقلیمی مورد استفاده قرار گیرد