سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

مرضیه مغزی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان
مهدی کاظم نژاد – عضو هیئت علمی و معاون پژو هشی موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشا
رضا مقدسی – دانشیار واحد علوم و تحقیقات دانشگاه تهران

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی ظرفیت های صادراتی محصولات کشاورزی ایران به کشورهای مستقل مشترک المنافع ( CIS ( با استفاده از شاخص کسینوس ، مزیت نسبی آشکار شده و برآورد ساده بر اساس کد سیستم هماهنگ در دوره زمانی۲۲۲۰ ۲۲۰۲ انجام شده است . نتایج شاخص کسینوس صادرات محصولات کشاورزی منتخب ایران به کشورهای مستقل – مشترک المنافع نشان می دهد که گرجستان با ۰۲ % در محصول انگور خشک کرده و ترکمنستان با صفر در همه محصولاتمنتخب به ترتیب دارای بالاترین و پایین ترین درجه اکمال تجاری بالقوه با ایران هستند . با توجه به مقادیر شاخصکسینوس، امکان افزایش صادرات ایران به اوکراین)تخم پرندگان (،تاجیکستان)تخم پرندگان(، قزاقستان )تخم پرندگان(، روسیه)خیار و خیارشور( ، بلاروس)سیب( وجود دارد و آنها بازار هدف مناسبی برای کشورمان خواهند بود. نتایج شاخصمزیت نسبی آشکار شده ایران به کشورهای مستقل مشترک المنافع نشان می دهد که از بین محصولات منتخب پسته ، خرما، انگور خشک کرده و نخود دارای بالاترین مزیت نسبی نسبت به سایر محصولات می باشد