سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباس علی پور – عضوهیات علمی و استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استا
الهام جلالی کندلوسی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی توریسم.دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده:

درهزاره سوم وجهان بی مرز امروز.گردشگری انچنان درتوسعه ی همه جانبه ی کشورها اهمیت یافته که اقتصاددانان از ان به عنوان صادرات نامریی یادمیکنند.که به عنوان بخش مهمی در اقتصاد جهانی خودنمایی میکند. روندرو به رشد تقاضاوپذیرش طبیعت گردان وگردشگران دراکوسیستم هایشکننده واسیب پذیرکوهستانی ایران طی سال های اخیروعدم وجودبرنامه ریزی های مدون برای گردشگری اینگونه مناطق لزوم توجه خاص به این مناطق راتشدید میکند.مقاله ی پیش رو با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی وتکنیکs w o t ضمن معرفی ظرفیت گردشگری منطقه ی ولشت باهدف بررسی قابلیت ها ومحدودیت های اکوسیستم های ان وتدوین بهترین استراتژی درجهت رونق وبهبودعملکرد مدیریت وجذ ب گردشگری درمنطقه صورت گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد: باتوجه به اینکه استراتژی کاربردی در منطقه محافظه کارانه بوده,درحال حاضرشرایطرو به بحران نیست اما تهدیدها, فرصت ها وقوت های منطقه راتحت الشعاع خود قرارداده که برای برون رفت ازاین تنگنا, بردهای باالقوه را به باالفعل رسانده وبابرنامه ریزی ومدیریت ایجاد انگیزه کرده تا بتوان به بهترین نحو از تخریب وضعف گردشگری اکوسیستم منطقه بکاهیم