سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سهیل قره – استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه پیام نور،
مجتبی مشیری – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

یکی از روش های متداول برای بهسازی و اصلاح خاک، استفاده از ستون های سنگی می باشد. با استفاده از ستون های سنگی در خاک های سست، می توان ظرفیت باربری خاک را تا حد مورد نیاز تامین نمود. در تحقیق حاضر، مطالعه عددی رفتار گروه ستون سنگی با طول ده متر در لایههای رسی به صورت سهبعدی به کمک نرمافزار اجزاء محدودABAQUS بررسی شده است. بارگذاری بر روی پی صلب انجام شده است. گروه ستون سنگی شامل پنج ردیف می باشد که هندسه خاک و ستون ها متقارن است. تحلیل های عددی انجام شده به صورت سه بعدی بوده و رفتار مصالح ستون سنگی و خاک اطراف آن با مدل رفتاری الاستوپلاستیک موهر- کولمب مدل سازی شده است. در تحلیل های انجام شده تاثیر پارامترهای مختلفی نظیر تعداد ستون ها، فاصله ستون ها از یکدیگر، ابعاد پی و نسبت مدول الاستیسیته مصالح ستون سنگی به مدول الاستیسیته خاک اطراف بررسی و تحلیل شده است. نتایج نشان میدهد افزایش نسبت مدول الاستیسیته مصالح ستون سنگی به مدول الاستیسیته خاک اطراف و همچنین افزایش بعد پی با کاهش مقادیر نشست پی همراه میباشد. به علاوه کاهش فاصله ستون های سنگی باعث افزایش محصورشدگی ناشی از ستون های مجاور شده و افزایش تعداد این ستون ها، به محصورشدگی بیشتر ستون های میانی منجر شده و سبب کاهش نشست پی میگردد